Autorius: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovo pareigas

Specialūs reikalavimai:

  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno, humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
  • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms ir (ar) jų padaliniams;
  • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, reguliuojančiais teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas;
  • mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu;
  • mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir išmanyti raštvedybos taisykles;
  • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:  

  • prašymą dalyvauti konkurse;
  • dokumentus, patvirtinančius atitiktį vadovo kvalifikaciniams reikalavimams, ar jų patvirtintas kopijas;
  • gyvenimo aprašymą (pagal Europasą);
  • teatro 5 metų perspektyvinės veiklos programą, kurioje išdėstytas teatro veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos Nuostatais grįstą kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistema, paslaugų vystymas, priemonės, skatinančios žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą, numatomas įstaigos vadybos bei veiklos naujoves ir pokyčius, taip pat kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 12 d. įskaitytinai, asmeniškai adresu J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius, 213 kab., paštu arba el. paštu dmm@lrkm.lt.  Siekiant užtikrinti, kad pretendentų  dokumentai tikrai pasiektų konkurso organizatorių ir sumažinti dokumentų dingimo pašte ar el. sistemose riziką, rekomenduojame dokumentus pateikti ir elektroniniu ir popieriniu formatu, jeigu jie nepateikiami asmeniškai. Telefonas pasiteirauti 8 608 47 638.

Pretendentai, pasirašę Konkurso į teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigas pretendento konfidencialumo pasižadėjimą, turi teisę susipažinti su teatro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat bendrauti su teatro darbuotojais 2018 m. gegužės 31 d. 13 val.

Teatro vadovo CV

Informacija apie darbo užmokestį

Klaipėdos muzikinio teatro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas, premijas, užmokestį už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą) eurais neatskaičius mokesčių.

 

2018 m.

Pareigybės pavadinimas

2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv. 2018 m.
Teatro vadovas ir jo pavaduotojai 1628,14
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 1157,25
Specialistai 672,00
Kvalifikuoti darbuotojai 559,95
Darbininkai 446,65

Darbo užmokesčio pokyčiai galimi dėl nedarbingumo, atostogų ar kitų, įtakojančių darbo užmokesčio apskaičiavimą, priežasčių. 2018 m. daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl darbuotojams, pavedus atlikti nenumatytus ir sudėtingus/ papildomus darbus, mokamos priemokos prie darbo užmokesčio.

 

2017 m.

Pareigybės pavadinimas

2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv. 2017 m.
Teatro vadovas ir jo pavaduotojai 1637,18 1649,04 1773,11 1823,94 1720,82
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 1031,66 1009,29 1016,85 1086,22 1036,00
Specialistai 696,34 667,31 684,45 715,09 690,80
Kvalifikuoti darbuotojai 533,07 577,40 581,08 563,85
Darbininkai 490,00 423,39 432,60 490,27 459,07

 

2016 m.

Pareigybės pavadinimas 2016 m. I ketv. 2016 m. II ketv. 2016 m. III ketv. 2016 m. IV ketv. 2016 m.
Teatro vadovas ir jo pavaduotojai 1254,69 1446,30 1506,94 1603,57 1452,88
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai 745,40 871,57 1058,28 1077,76 938,25
Specialistai 552,89 552,66 618,64 708,35 608,14
Kvalifikuoti darbuotojai
Darbininkai 422,83 419,46 447,90 528,06 454,56

 

2015 m.

Pareigybės pavadinimas 2015 m. I ketv. 2015 m. II ketv. 2015 m. III ketv. 2015 m. IV ketv. 2015 m.
Teatro vadovas ir jo pavaduotojai  1037,49 1215,38  –  1206,00
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai  725,55  769,00  –  –  793,00
Specialistai  522,15  519,03  –  497,00
Kvalifikuoti darbuotojai  –  –  –
Darbininkai  360,13  356,31  388

 

 

2014

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2014 m. vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) litais, neatskaičius mokesčių

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2014 m.  I pusm. vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) litais, neatskaičius mokesčių 

2013

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2013 m. I pusm. vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) litais, neatskaičius mokesčių

Teatro darbuotojams atlyginimai mokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511. Nuo 2009 m. rugpjūčio 19 d., sumažinus bazinės mėnesinės algos dydį nuo 128 iki 122 litų, visiems darbuotojams atlyginimai sumažėjo.

Biudžeto ataskaitos

 

 

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. Biudžeto vykdymo atskaitomybė

2017 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO ATSKAITOMYBĖ

2017 m. I pusmečio biudžeto atskaitomybė

2017 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO ATSKAITOMYBĖ

2016 M. BIUDŽETO ATSKAITOMYBĖ

2015 M. BIUDŽETO ATSKAITOMYBĖ

2014 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO ATSKAITOMYBĖ

 

2013 M. BIUDŽETO ATSKAITOMYBĖ

2013 m. biudžeto atskaitomybės aiškinamasis raštas

2013 m. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2013 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013 m. finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2013 m. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2013 m. nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lešų, skiriamų programoms finansuoti, suvestinė ataskaita

 

VEIKLOS PLANAI

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2017 m. veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2016 m. veikos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2015 m. veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2014 m. veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2013 m. veiklos planas

 

ATASKAITOS

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2017 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2016 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2015 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2014 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2013 m. veiklos ataskaita

Karjera

Nuostatai

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2011 m. kovo 21 d. Nr. ĮV-253
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalimi: Skaityti daugiau

Muzikinis rugpjūtis pajūryje

Kiekvieną vasarą Lietuvos pajūrio regioną apkeliaujantis tarptautinis festivalis „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“ šiais metais vyks rugpjūčio 1 – 19 dienomis. Skaityti daugiau

Teatro istorija

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras – didžiausias profesionalaus meno kolektyvas ne tik Klaipėdoje, bet ir visame Vakarų Lietuvos regione. Teatre dirba 237* darbuotojų: 33 solistų dainininkų, 37 choro dainininkai, 18 baleto šokėjų, 71 orkestro muzikantai, administracija ir aptarnaujantis personalas. Teatro vadovas – Jonas Sakalauskas, vyr . dirigentas Tomas Ambrozaitis, dirigentai: Vladimir Ponkin, prof. Stasys Domarkas, dirigento asistentas – Dmitrijus Zlotnikas, vyr. chormeisteris – Vladimiras Konstantinovas.
Skaityti daugiau

Naujienlaiškių prenumerata