Autorius: Administratorius

Veiklos ataskaitos/planai

 

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2018 metų veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2017 metų veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2016 metų veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2015 metų veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2014 metų veiklos planas

 

ATASKAITOS

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2017 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2016 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2015 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2014 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2013 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui reikalingas teisininkas(ė)

 

Pagrindiniai reikalavimai:

1.       Į šias pareigas gali būti priimamas asmuo, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, daugiau kaip 3 metų darbo patirtį. Privalumas – darbo patirtis rengiant viešuosius pirkimus.

2.      Privalo žinoti, mokėti, išmanyti:

2.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės įstaigų, teatrų veiklą, darbo santykius, personalo valdymą, kultūros ir meno specialistų, atestavimo tvarką, teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktiškai;

2.2. gerai išmanyti civilinės teisės ir civilinio proceso, administracinės teisės ir administracinio proceso, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso normas ir kitus teisės aktus;

2.3. viešųjų pirkimų įstatymą ir procedūras;

2.4. dalykinio bendravimo taisykles;

2.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje;

2.6. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti;

2.7. vidinę ir išorinę komunikaciją.

3. Savo veikloje teisininkas vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teatro nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis, Personalo ir kanceliarijos skyriaus nuostatais, Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos įstatymais ir taisyklėmis, teatro vadovo įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais galiojančiais teisės aktais.

 

Pareigos:

1. Konsultuoti teatro vadovą, jo pavaduotojus, Administracijos darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su teatro įgyvendinamomis funkcijomis;

2. derinti paruoštų teatro vadovo ir padalinių vadovų įsakymų, sutarčių projektus, tikrinti jų atitikimą galiojantiems teisės aktams;

3. dalyvauti darbo grupių ar komisijų veikloje, analizuoti informaciją ir pateikti nuomonę pareigybei priskirtų funkcijų klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

4. rengti teatro vadovo įsakymų, sutarčių projektus su jo funkcijomis susijusiais klausimais;

5. nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, susijusius su teatro funkcijomis, rengti į juos atsakymus ar atsakymų projektus;

atstovauti teatro vadovo įgaliojimu visų instancijų teismuose, ruošti procesinius dokumentus teismams;

6. rinkti ir teikti dokumentus teismams pagal jų įpareigojimus;

7. teikti teatro vadovui pasiūlymus dėl teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo;

8. rengti teikimus prokuratūrai ir kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar viešojo intereso gynimo;

9. informuoti teatro vadovą new online casinos for us players, padalinius apie įsiteisėjusius teismo sprendimus, nutarimus ar nutartis ir teikti pasiūlymus dėl jų vykdymo;

10.  pateikti prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo.

 

P. s. Gyvenimo aprašymus siųsti adresu personalovadovas@klaipedosmuzikinis.lt

Tel. pasiteirauti 8 46 397470 arba mob. 8 618 37139

Finansinės ataskaitos

 

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

 

 

Teatre galiojančios tvarkos

 

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Turimi tarnybiniai lengvieji automobiliai

Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės

Viešieji pirkimai

 

 

2017 M. KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

 

 

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro paslaugų teikimo taisyklės

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

 

Naujienlaiškių prenumerata