Kategorija: Karjera

Konkursai

Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovo pareigas

Specialūs reikalavimai:

  • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno, humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
  • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms ir (ar) jų padaliniams;
  • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, reguliuojančiais teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas;
  • mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu;
  • mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir išmanyti raštvedybos taisykles;
  • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:  

  • prašymą dalyvauti konkurse;
  • dokumentus, patvirtinančius atitiktį vadovo kvalifikaciniams reikalavimams, ar jų patvirtintas kopijas;
  • gyvenimo aprašymą (pagal Europasą);
  • teatro 5 metų perspektyvinės veiklos programą, kurioje išdėstytas teatro veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos Nuostatais grįstą kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistema, paslaugų vystymas, priemonės, skatinančios žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą, numatomas įstaigos vadybos bei veiklos naujoves ir pokyčius, taip pat kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 12 d. įskaitytinai, asmeniškai adresu J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius, 213 kab., paštu arba el. paštu dmm@lrkm.lt.  Siekiant užtikrinti, kad pretendentų  dokumentai tikrai pasiektų konkurso organizatorių ir sumažinti dokumentų dingimo pašte ar el. sistemose riziką, rekomenduojame dokumentus pateikti ir elektroniniu ir popieriniu formatu, jeigu jie nepateikiami asmeniškai. Telefonas pasiteirauti 8 608 47 638.

Pretendentai, pasirašę Konkurso į teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigas pretendento konfidencialumo pasižadėjimą, turi teisę susipažinti su teatro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat bendrauti su teatro darbuotojais 2018 m. gegužės 31 d. 13 val.

Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui reikalingas teisininkas(ė)

 

Pagrindiniai reikalavimai:

1.       Į šias pareigas gali būti priimamas asmuo, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, daugiau kaip 3 metų darbo patirtį. Privalumas – darbo patirtis rengiant viešuosius pirkimus.

2.      Privalo žinoti, mokėti, išmanyti:

2.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės įstaigų, teatrų veiklą, darbo santykius, personalo valdymą, kultūros ir meno specialistų, atestavimo tvarką, teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktiškai;

2.2. gerai išmanyti civilinės teisės ir civilinio proceso, administracinės teisės ir administracinio proceso, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso normas ir kitus teisės aktus;

2.3. viešųjų pirkimų įstatymą ir procedūras;

2.4. dalykinio bendravimo taisykles;

2.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje;

2.6. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti;

2.7. vidinę ir išorinę komunikaciją.

3. Savo veikloje teisininkas vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teatro nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis, Personalo ir kanceliarijos skyriaus nuostatais, Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos įstatymais ir taisyklėmis, teatro vadovo įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais galiojančiais teisės aktais.

 

Pareigos:

1. Konsultuoti teatro vadovą, jo pavaduotojus, Administracijos darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su teatro įgyvendinamomis funkcijomis;

2. derinti paruoštų teatro vadovo ir padalinių vadovų įsakymų, sutarčių projektus, tikrinti jų atitikimą galiojantiems teisės aktams;

3. dalyvauti darbo grupių ar komisijų veikloje, analizuoti informaciją ir pateikti nuomonę pareigybei priskirtų funkcijų klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

4. rengti teatro vadovo įsakymų, sutarčių projektus su jo funkcijomis susijusiais klausimais;

5. nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, susijusius su teatro funkcijomis, rengti į juos atsakymus ar atsakymų projektus;

atstovauti teatro vadovo įgaliojimu visų instancijų teismuose, ruošti procesinius dokumentus teismams;

6. rinkti ir teikti dokumentus teismams pagal jų įpareigojimus;

7. teikti teatro vadovui pasiūlymus dėl teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo;

8. rengti teikimus prokuratūrai ir kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar viešojo intereso gynimo;

9. informuoti teatro vadovą new online casinos for us players, padalinius apie įsiteisėjusius teismo sprendimus, nutarimus ar nutartis ir teikti pasiūlymus dėl jų vykdymo;

10.  pateikti prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo.

 

P. s. Gyvenimo aprašymus siųsti adresu personalovadovas@klaipedosmuzikinis.lt

Tel. pasiteirauti 8 46 397470 arba mob. 8 618 37139

Naujienlaiškių prenumerata