PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

 1. Scenos montuotoju priimamas darbuotojas, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, medicinos leidimą tą darbą atlikti, turintis darbo patirties teatro scenos padaliniuose. Privalumas – mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų).
 2. Scenos montuotojas yra pavaldus vyr. scenos mašinistui, o jam nesant – scenos mašinistams.
 3. Scenos montuotojui laikinai nesant darbe (dėl ligos, komandiruotes, atostogų ar pan.) jo darbą ir funkcijas atlieka kitas scenos montuotojas, paskirtas teatro vadovo įsakymu.
 4. Scenos montuotojas privalo žinoti:

4.1. Visų keliamų, uždaromų mechanizmų specifiką, jų išdėstymą bei jų veikimo principus.

4.2. Visų štangų išdėstymo tvarką.

PAREIGOS 

 1. Vykdo vyr.scenos mašinisto nurodymus susijusius su tiesioginiu darbu aptarnaujant sceną stacionare, Kolonų salėje, gastrolėse, išvykose.
 2. Scenos montuotojas suneša ir vyr.scenos mašinistui vadovaujant, montuoja dekoracijas repeticijoms, spektakliams bei įvairiems teatro renginiams stacionare, Kolonų salėje, gastrolėse ir išvykose.
 3. Baigus spektaklį, repeticiją, ar renginį, scenos montuotojas, pagal vyr. scenos mašinisto nurodymus atlieka spektaklio dekoracijų išmontavimą, t. y. nuima visas dekoracijas, jas išneša iš scenos, o medžiagines susuka ir išneša į tam skirtą vietą.
 4. Scenos montuotojas, montuodamas dekoracijas, laikosi saugaus darbo ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių.
 5. Scenos montuotojas, ne renginių metu, atlieka smulkų dekoracijų ir kito scenos inventoriaus remontą, kabina reklaminius tentus, pastato laikinus reklaminius stovus mieste ir gastrolėse, bei kitus darbus pagal vyr. scenos mašinisto ar pastatymų dalies vedėjo nurodymus.
 6. Pakrauna ir iškrauna dekoracijas, butaforiją, apšvietimo įrangą, instrumentus ir kitus reikalingus spektaklio pravedimui reikmenis išvežant, ar atvežant automašina, bei vykstant į gastroles ar išvykas.
 7. Vykdo kitus vyr.scenos mašinisto nurodymus, susijusius su spektaklio repeticijų, ar renginių aptarnavimu, esant būtinumui dirba ant tiltelio, kartu su scenos mašinistu.
 8. Reikalui esant, nuo dekoracijų valo dulkes ar kitokius nešvarumus.
 9. Dekoracijų montažą atlieka jas saugodamas nuo sugadinimo, suplėšymo, ar sudaužymo.
 10. Gastrolių metu laikosi teatro nustatytų gastrolių taisyklių, bei salės, kurioje vyksta renginys, vadovų, administratorių nurodymus, visą darbo procesą derindamas su vyr.scenos mašinistu, ar kitu asmeniu, paskirtu vadovauti gastrolėms.
 11. Būti pareigingam, darbščiam ir atsakingam.
 12. Laikytis teatro vidaus tvarkos, priešgaisrinės saugos, darbo etikos taisyklių.

Gyvenimo aprašymus siųsti adresu : personalovadovas@klaipedosmuzikinis.lt

Telefonas pasiteirauti 8-46-397410.