Kalba:   LT   EN
   
Steigėjas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
Lietuvos kultūros taryba
Rėmėjai
Klaipėdos nafta
Albright Lietuva
UAB „Stemma Group“
Partneriai
Klaipėdos miesto savivaldybė
Laisvu stiliumi
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
OWEXX
Informaciniai partneriai
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Bilietus platina
TIKETA
Mūsų Facebook puslapis
Apsilankykite
« 2017 Gegužė »
PAT KPn ŠS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Karjera
Spektaklių paieška
Anonsas el. paštu

SKELBIAME ATRANKĄ GRIMUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

1. Meninės pastatymų dalies Sceną aptarnaujančios tarnybos grimuotojas (toliau Grimuotojas) priklauso tarnautojų kategorijai.
2. Grimuotojas atlieka atlikėjų grimavimo darbą prieš repeticijas, spektaklius, koncertus ir jų metu.
3. Skiriamas asmuo, turintis aukštesnįjį išsilavinimą (kirpėjo, visažisto), medicinos leidimą tą darbą atlikti.
4. Skiriamas ir atleidžiamas teatro vadovo įsakymu.
5. Privalo mokėti, žinoti ir išmanyti:
5.1. Grimavimo būdus bei techniką, istorinių šukuosenų darymo technologiją.
5.2. Saugos darbo, priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos taisykles.
6. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teatro ir Meno vadovybės nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais pareigybės aprašymais, teatro vadovo įsakymais ir kitais teisės aktais.

PAREIGOS

1. Atlikti visus darbus, susijusius su spektaklio pravedimu: perukų, ūsų, barzdų, kasų, grimo vazelino, lignino, vatos ir .t.t. paruošimas, išnešiojimas į persirengimo, grimo kambarius.
2. Atlikti grimavimą bei šukuosenas pagal eskizus arba dailininko nurodymus.
3. Aptarnauti atlikėjus (uždėti perukus, priklijuoti barzdas ir ūsus ir t.t., padaryti šukuosenas, padėti nusigrimuoti arba nugrimuoti atlikėją).
4. Spektakliui pasibaigus, iš persirengimo kambarių į Grimavimosi kambarį atnešti perukus ir kitus skyriui priklausančius daiktus bei medžiagas. Sutvarkyti darbo vietą.
5. Atlikti perukų, ūsų, kasų, barzdų ir t.t. remontą bei valymą.
6. Vykdyti grimo dailininko, meninės pastatymų dalies vedėjo nurodymus susijusius su tiesioginiu darbu aptarnaujant renginius stacionare, gastrolėse, išvykose.
7. Paruošti perukų-grimo reikmenis bei jų medžiagas pervežimui, pernešimui teatro viduje, gastrolėse bei išvykose.
8. Būti pareigingu, darbščiu, atsakingu, gebėti bendrauti, gerai ir mandagiai aptarnauti atlikėjus.
9. Vykdyti grimo dailininko ir scenos administratoriaus nurodymus, susijusius su darbo organizavimu.
10. Darbo vietoje laikytis teatro vidaus tvarkos, priešgaisrinės saugos, darbo etikos taisyklių, nekenkti Teatro reputacijai.

Gyvenimo aprašymus siųsti adresu: personalas@klaipedosmuzikinis.lt
Tel. pasiteirauti: +370 46 397410
SKELBIAME ATRANKĄ SCENOS MONTUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

1. Scenos montuotoju priimamas darbuotojas, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, medicinos leidimą tą darbą atlikti, turintis darbo patirties teatro scenos padaliniuose. Privalumas – mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų).
2. Scenos montuotojas yra pavaldus vyr. scenos mašinistui, o jam nesant – scenos mašinistams.
3. Scenos montuotojui laikinai nesant darbe (dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar pan.) jo darbą ir funkcijas atlieka kitas scenos montuotojas, paskirtas teatro vadovo įsakymu.
4. Scenos montuotojas privalo žinoti:
4.1. visų keliamų, uždaromų mechanizmų specifiką, jų išdėstymą bei jų veikimo principus;
4.2. visų štangų išdėstymo tvarką.


PAREIGOS

1. Vykdo vyr. scenos mašinisto nurodymus, susijusius su tiesioginiu darbu aptarnaujant sceną stacionare, Kolonų salėje, gastrolėse, išvykose.
2. Scenos montuotojas suneša ir, vyr. scenos mašinistui vadovaujant, montuoja dekoracijas repeticijoms, spektakliams bei įvairiems teatro renginiams stacionare, Kolonų salėje, gastrolėse ir išvykose.
3. Baigus spektaklį, repeticiją, ar renginį, scenos montuotojas pagal vyr. scenos mašinisto nurodymus atlieka spektaklio dekoracijų išmontavimą, t. y. nuima visas dekoracijas, jas išneša iš scenos, o medžiagines – susuka ir išneša į tam skirtą vietą.
4. Scenos montuotojas, montuodamas dekoracijas, laikosi saugaus darbo ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių.
5. Scenos montuotojas ne renginių metu atlieka smulkų dekoracijų ir kito scenos inventoriaus remontą, kabina reklaminius tentus, pastato laikinus reklaminius stovus mieste ir gastrolėse bei kitus darbus pagal vyr. scenos mašinisto ar pastatymų dalies vedėjo nurodymus.
6. Pakrauna ir iškrauna dekoracijas, butaforiją, apšvietimo įrangą, instrumentus ir kitus reikalingus spektakliui reikmenis išvežant ar atvežant automašina bei vykstant į gastroles ar išvykas.
7. Vykdo kitus vyr. scenos mašinisto nurodymus, susijusius su spektaklio repeticijomis ar renginiais; esant būtinumui, dirba ant tiltelio kartu su scenos mašinistu.
8. Reikalui esant, valo nuo dekoracijų dulkes ar kitokius nešvarumus.
9. Dekoracijų montažą atlieka jas saugodamas nuo sugadinimo, suplėšymo ar sudaužymo.
10. Gastrolių metu laikosi teatro nustatytų gastrolių taisyklių bei salės, kurioje vyksta renginys, vadovų, administratorių nurodymus, visą darbo procesą derindamas su vyr. scenos mašinistu ar kitu asmeniu, paskirtu vadovauti gastrolėms.
11. Būna pareigingas, darbštus ir atsakingas.
12. Laikosi teatro vidaus tvarkos, priešgaisrinės saugos, darbo etikos taisyklių.
______________________________________________

Gyvenimo aprašymus siųsti adresu: personalas@klaipedosmuzikinis.lt
Tel. pasiteirauti 8 46 397410


 

 

 

SKELBIAME ATRANKĄ BALETO ŠOKĖJO (VYRO) PAREIGOMS UŽIMTI

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

1. Baleto šokėjas atlieka šokius ir statytojų pareikalautus nešokėjiškus vaidmenis spektakliuose ir koncertuose.
2. Baleto šokėjo pareigoms skiriamas asmuo, turintis profesinius įgūdžius, gerus fizinius, sceninius ir muzikinius duomenis, mokantis lietuvių kalbą.
3. Savo darbe Baleto šokėjas vadovaujasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teatro ir Baleto nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu, teatro vadovo įsakymais ir kitais teisės aktais.
4. Baleto šokėjas turi atitikti šiuos meistriškumo kriterijus:
Baletinė technika;
Fiziniai duomenys;
Fizinė ištvermė;
Sceninės išvaizdos priežiūra;
Gebėjimas greitai išmokti choreografinį tekstą;
Muzikalumas;
Tempo – ritmo pojūtis;
Artistiškumas;
Profesionalus ir tikslus vaidmenų atlikimas spektakliuose;
Sceninės kalbos raiška;
Sudedamųjų vaidmens kūrimo elementų (balso, kūno, emocinio intelekto) dermės žinojimas ir gebėjimas taikyti praktikoje;
Skirtingų šokio technikų ir metodų išmanymas bei gebėjimas taikyti praktikoje;
Gebėjimas valdyti įvairias vaidmens sukūrimo technikas.
Gebėjimas atlikti įvairaus sudėtingumo, apimties, stiliaus ir žanro vaidmenis;
Gebėjimas kurti originalius sceninius charakterius;
Gebėjimas valdyti dėmesį.
Gebėjimas jausti ir valdyti scenos partnerį.
Gebėjimas jausti žiūrovą.
Tikslus sceninių uždavinių, įskaitant kostiumų dėvėjimą, grimą, vykdymas.
Gebėjimas produktyviai bendradarbiauti kūrybinės veiklos procese;
Dalykinės muzikos, dramos, šokio teorijos bei istorijos, vaidybos, scenos kalbos, scenos judesio, fechtavimosi, grimo žinios.
Pastovus atlikimo technikos ir profesinių žinių tobulinimas, sceninio profesionalumo ugdymas.


PAREIGOS1. Vyriausiam choreografui arba jo paskirtam asmeniui vadovaujant, ruošti paskirtus vaidmenis teatro spektakliuose ir koncertuose.
2. Šokti ir vaidinti visų žanrų einamojo repertuaro spektakliuose, koncertuose bei naujai statomuose pastatymuose.
3. Palaikyti ir nuolat kelti profesinį meistriškumą.
4. Į repeticijas atvykti kūrybiškai pasiruošus.
5. Tobulinti fizinę formą ir sceninį techninį atlikimą.
6. Nuolat lankyti trenažo užsiėmimus.
7. Vykdyti vyriausio choreografo arba jo paskirto asmens nurodymus, susijusius su vaidmenų ar šokių repetavimu ir atlikimu.
8. Griežtai laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių nuostatų, nekenkti Teatro reputacijai.
9. Kolektyvo viduje laikytis nustatytų higienos ir sceninės išvaizdos priežiūros normų.
10. Nesudarinėti ir vengti konfliktinių situacijų.
11. Vykdyti vyriausio choreografo ar jo paskirto asmens nurodymus susijusius su darbo tvarka, atsižvelgti ir reaguoti į pateiktas pastabas.
12. Palaikyti reikiamą fizinę formą ir sceninę išvaizdą.
13. Taupiai naudoti patikėtas materialines vertybes, užtikrinti jų saugojimą ir naudojimą tik su darbu susijusiai veiklai.

____________________________

Gyvenimo aprašymus siųsti:
el. paštu personalas@klaipedosmuzikinis.lt
faksu +370 46 410551
paštu: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Danės g. 19, LT-92111 Klaipėda

 SKELBIAME KONKURSĄ CHORO DAINININKO (TENORO) PAREIGOMS UŽIMTIPAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

1. Choro dainininkas priklauso specialistų, priskiriamų kultūros ir meno darbuotojams, kategorijai.
2. Choro dainininku skiriamas asmuo turintis aukštąjį (universitetinį ar neuniversitetinį) ir / ar aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m., bei mokantis valstybinę kalbą.
3.Turi atitikti šiuos meistriškumo kriterijus:
3.1. vokaliniai duomenys ir balso valdymo technika;
3.2. intonavimas;
3.3. tempo - ritmo pojūtis;
3.4. artistiškumas;
3.5. vokalinė ištvermė;
3.6. sceninės kalbos raiška;
3.7. tikslus kūrybinių uždavinių realizavimas;
3.8. sceninės išvaizdos priežiūra;
3.9 sudedamųjų vaidmens kūrimo elementų dermės žinojimas ir gebėjimas taikyti praktikoje;
3.10. gebėjimas sceninio bendravimo kolektyvinėse situacijose metu sukurti emocines formas (būvius), sceninius ženklus, jausti sceninį laiką, teatrinę erdvę;
3.11. sceninio dėmesio valdymas;
3.12. dalykinės muzikos, dramos, teatro teorijos bei istorijos, vaidybos, scenos kalbos, scenos judesio, šokio, grimo žinios.


PAREIGOS

1. Vyriausiajam chormeisteriui vadovaujant, taip pat ir individualiai, rengia ir atlieka savo balso chorines partijas teatro spektakliuose ir koncertuose. Partijas atsiskaito vyriausiajam chormeisteriui.
2. Rengia ir atlieka epizodinius vaidmenis teatro spektakliuose, koncertuose ir kitose meninėse programose. Vaidmenys skiriami teatro vadovo įsakymu.
3. Spektaklio metu atlieka režisieriaus paskirtus aktorinius uždavinius.
4. Spektaklio metu scenoje būti su dailininko nurodytu kostiumu, peruku, grimu ir aksesuarais.
4. Nuolat kelia profesinį meistriškumą (tobulina sceninę, muzikinę ir fizinę formą).
5. Darbo vietoje laikosi darbo drausmės, nekenkia teatro reputacijai.
6. Nustatyta tvarka dalyvauja profesinio meistriškumo atestacijose.
7. Taupiai naudoja patikėtas materialines vertybes, užtikrina jų saugojimą ir naudojimą tik darbinei
veiklai
8.Vykdo kitus teatro vadovo ir vyr. chormeisterio nurodymus, susijusius su Choro veikla.


Gyvenimo aprašymus siųsti adresu: personalas@klaipedosmuzikinis.lt
Tel. pasiteirauti 8 46 397410

KLAIPĖDOS VALSTYBINIAM MUZIKINIAM TEATRUI REIKALINGI ŠIE ORKESTRO MUZIKANTAI (ĖS):

Smuikininkai (-ės) II
Kontrabosininkai (-ės)


Pagrindiniai reikalavimai:
Muzikinis aukštasis arba specialusis išsilavinimas;
Išvystyti skaitymo iš lapo gebėjimai, įvaldyta atlikimo technika;
Turima ansamblinio grojimo patirtis;

Pareigos:
Kvalifikuotas savo instrumento orkestrinių partijų atlikimas spektaklių ir koncertų metu, vyksiančių teatre ar gastrolėse;
Pareigingas dalyvavimas repeticijose;


Gyvenimo aprašymus siųskite el. paštu menas@klaipedosmuzikinis.lt
Pasiteiravimo tel. 8 46 397410