Kalba:   LT   EN
   
Steigėjas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
Lietuvos kultūros taryba
Rėmėjai
Klaipėdos nafta
Albright Lietuva
UAB „Stemma Group“
Partneriai
Klaipėdos miesto savivaldybė
Laisvu stiliumi
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
OWEXX
Informaciniai partneriai
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Bilietus platina
TIKETA
Mūsų Facebook puslapis
Apsilankykite
« 2018 Sausis »
PAT KPn ŠS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Afiša

Spektaklių paieška
Anonsas el. paštu
"Romeo ir Džiuljeta" - trimis kalbomis
2014-01-10

Trys Džiuljetos. Genadijaus Filipovičiaus ir Klaipėdos muzikinio teatro archyvo nuotraukos

Sau­sio 11–15 die­no­mis Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me mu­zi­ki­nia­me tea­tre pub­li­kai bus pir­mą­kart pri­sta­ty­tas Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos tea­trų bend­ras kū­ry­bi­nis pro­jek­tas – tri­kal­bė Wil­lia­mo Sha­kes­pea­re­‘o tra­ge­di­ja „Ro­meo ir Džiul­je­ta“.


Jung­ti­niuo­se spek­tak­liuo­se drau­ge su Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio tea­tro ar­tis­tais sce­no­je pa­si­ro­dys El­bin­go A. Sev­ru­ko dra­mos tea­tro (Len­ki­ja) ir Ka­li­ning­ra­do sri­ties dra­mos tea­tro (Ru­si­ja) ak­to­riai. Pen­kis uos­ta­mies­ty­je vyk­sian­čius spek­tak­lius žiū­ro­vai tu­rės ga­li­my­bę ste­bė­ti ne­mo­ka­mai.

Lie­tu­viš­kiems klau­si­mams - len­kiš­ki, ru­siš­ki atsakymai

„Ro­meo ir Džiul­je­ta“ – pir­ma­sis dra­mos spek­tak­lis, ku­ria­me vai­di­nu, to­dėl nuo pat pir­mų­jų re­pe­ti­ci­jų bu­vo ir smal­su, ir ne­ra­mu – at­vi­ra­vo TV pro­jek­to „Auk­si­nis bal­sas“ nu­ga­lė­to­jas, dai­ni­nin­kas Je­ro­ni­mas Mi­lius. – Dar vie­nas su­nku­mas šia­me spek­tak­ly­je – trys skir­tin­gos kal­bos, ypač kai da­lis ak­to­rių ne­sup­ran­ta bent vie­nos, ar net dvie­jų li­ku­sių kal­bų. O tu­ri­me su­vai­din­ti sklan­džius dia­lo­gus ir iš­gy­ven­ti ti­kras emo­ci­jas. Įsi­vaiz­duo­ki­te: esa­te Ro­meo, bet ne­sup­ran­ta­te ką jums len­kiš­kai sa­ko Džiul­je­ta, o juk tu­ri­te ja su­si­ža­vė­ti, kal­bė­tis, džiaug­tis ir liū­dė­ti drau­ge bei ak­lai pa­mil­ti vie­nas ki­tą!“

Pa­sak Džiul­je­tos vaid­me­nį su­kū­ru­sios lie­tu­vai­tės Bea­tos Ig­na­ta­vi­čiū­tės, W.Sha­kes­pea­re­‘o „Ro­meo ir Džiul­je­tos“ pa­sta­ty­mų yra įvai­rių, ta­čiau šis – tarp­tau­ti­nis, to­dėl sa­vai­me yra ki­toks. „Šį­kart žiū­ro­vai į lie­tu­viš­kus klau­si­mus iš­girs ru­siš­kus ar len­kiš­kus at­sa­ky­mus. Čia pir­ma­me pla­ne at­si­durs per­so­na­žų cha­rak­te­riai, jaus­mai, nuo­tai­kos, emo­ci­jos – ak­to­riams ne­bus už ko „pa­sis­lėp­ti“, - sa­kė ak­to­rė.

Tri­kal­biai kūrėjai

Tri­kal­bia­me spek­tak­ly­je pa­si­ro­dys ir dau­giau klai­pė­die­čių ak­to­rių – Au­re­li­ja Do­vy­dai­tie­nė (Auk­lė), Da­lia Kuž­mars­ky­tė ir Vir­gi­ni­jus Pup­šys (Ka­pu­le­čiai), Jad­vy­ga Grik­šie­nė ir Kęs­tu­tis Ne­vu­lis (Mon­te­kiai), Ša­rū­nas Juš­ke­vi­čius (Fra Lau­ren­ci­jus), Ed­var­das Bra­zys (Mer­ku­ci­jus), Ro­kas Spa­lins­kas (Ben­vo­li­jus), Au­re­li­jus Liš­kaus­kas (Te­bal­das) ir ki­ti.

Tri­kal­bės W. Sha­kes­pea­re­‘o tra­ge­di­jos kū­ry­bi­nė ko­man­da – re­ži­sie­riai Mi­ros­la­was Sied­le­ris (Len­ki­ja), Mi­chai­las Ab­ra­mo­vi­čius Sa­le­sas (Ru­si­ja), Rū­ta Bu­ni­ky­tė ir Ra­mū­nas Kaub­rys (Lie­tu­va), sce­nog­ra­fas Eu­ge­ni­jus Bol­dy­re­vas (Ru­si­ja), kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Tat­ja­na Sta­ri­ko­va (Ru­si­ja), cho­reog­ra­fas To­mas­zas Twor­kows­kis, fech­ta­vi­mo­si sce­nų au­to­rius Li­nas Zu­bė (Lie­tu­va) bei kom­po­zi­to­rius Bo­les­la­was Raws­kis (Len­ki­ja).

Tarp­tau­ti­nio pro­jek­to ini­cia­to­rius ir pa­grin­di­nis re­ži­sie­rius Mi­ros­la­was Sied­le­ris pri­si­pa­ži­no, jog min­tis tarp­tau­ti­nia­me pro­jek­te im­tis bū­tent W.Sha­kes­pea­re­‘o gi­mė ne­at­si­tik­ti­nai: „Ro­meo ir

Džiul­je­ta“ tam bu­vo ko­ne par­an­kiau­sias kū­ri­nys. Ja­me ga­li­ma iš­skir­ti tris vaid­me­nų gru­pes – Ka­pu­le­čiai – Mon­te­kiai – Ku­ni­gaikš­tis, vie­nuo­liai ir vais­ti­nin­kė – ir į kiek­vie­ną jų įtrauk­ti vis ki­tą ak­to­rių tru­pę.“

Pa­žin­ti kaimynus

M.Sied­le­rio tei­gi­mu, pro­jek­tas be tie­sio­gi­nės, tea­tri­nės, tu­ri ir ki­tą mi­si­ją – vie­niems ki­tus iš nau­jo pa­žin­ti. „Len­kai, lie­tu­viai, ru­sai pa­iniuo­se is­to­ri­jos vin­giuo­se yra bu­vę ir drau­gai, ir ne­su­tai­ko­mi prieš­ai. Ne pa­slap­tis, jog kai ku­rie žmo­nės prieš­iš­kas nuo­sta­tas ki­tų tau­tų at­žvil­giu yra iš­lai­kę iki šiol, - dės­tė re­ži­sie­rius. – Ti­kiu, jog šis pro­jek­tas pa­dės su­ži­no­ti, ko­kie žmo­nės iš tie­sų yra mū­sų ar­ti­miau­si kai­my­nai, ir ma­nau, jog at­si­ras nau­ji ry­šiai tarp žmo­nių. Tai vi­sų svar­biau­sia.“

Spek­tak­lio sta­ty­to­jai pub­li­kai ža­da įdo­mų tea­tri­nį žai­di­mą. Pro­jek­to ini­cia­to­rius ne­bi­jo, kad žiū­ro­vai ne­sup­ras, ką lie­tu­vai­tei Džiul­je­tai sa­ko len­kas Ro­meo. „Be kal­bos žmo­gus su­pran­ta tam ti­krus uni­ver­sa­lius ženk­lus, - įsi­ti­ki­nęs jis. - Jei tau šyp­so­si, žiū­ri į akis, ver­kia, tam su­pras­ti žo­džių ne­rei­kia. Tai – tarp­tau­ti­nė kal­ba.“

 

Apie projektą

Tri­kal­bių jung­ti­nių „Ro­meo ir Džiul­je­ta“ spek­tak­lių pa­sta­ty­mas yra 2007-2013 me­tų Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos EKPP bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną prog­ra­mos da­li­nai fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to „Dau­gia­kul­tū­ris dia­lo­gas – dau­gia­kul­tū­ris tea­tras – pa­sie­nio te­ri­to­ri­jų so­cia­li­nės ir kul­tū­ri­nės in­teg­ra­ci­jos ska­ti­ni­mas” da­lis.

Iš vi­so tri­jo­se ša­ly­se kai­my­nė­se W. Sha­kes­pea­re­‘o tra­ge­di­ja „Ro­meo ir Džiul­je­ta“ pub­li­kai bus par­ody­ta 15 kar­tų. Pir­mų­jų 5 tarp­tau­ti­nių spek­tak­lių prem­je­ra per­nai lap­kri­tį įvy­ko Len­ki­jo­je, sau­sio 11-15 die­no­mis 5 spek­tak­liai bus par­ody­ti Klai­pė­do­je, dar 5 pa­si­ro­dy­mai lau­kia šių me­tų ba­lan­džio 25-29 die­no­mis Ka­li­ning­ra­de (Ru­si­ja).