Kalba:   LT   EN
   
Steigėjas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
Lietuvos kultūros taryba
Rėmėjai
Klaipėdos nafta
Albright Lietuva
UAB „Stemma Group“
Partneriai
Klaipėdos miesto savivaldybė
Laisvu stiliumi
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
OWEXX
Informaciniai partneriai
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Bilietus platina
TIKETA
Mūsų Facebook puslapis
Apsilankykite
« 2018 Sausis »
PAT KPn ŠS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Afiša

Spektaklių paieška
Anonsas el. paštu
„Romeo ir Džiuljetos“ istorija įgavo naujų prasmių
2014-04-30

KVMT nuotraukos
Ka­li­ning­ra­do sri­ties dra­mos tea­tre va­kar bai­gė­si tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas, skir­tas Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos pa­sie­nio te­ri­to­ri­jų so­cia­li­nei ir kul­tū­ri­nei in­teg­ra­ci­jai stip­rin­ti. Vi­sus me­tus vy­ku­sio pro­jek­to me­tu tri­jų ša­lių tea­trų su­kur­tas uni­ka­lus tri­kal­bis spek­tak­lis – W.Sha­kes­pea­re­‘o tra­de­gi­ja „Ro­meo ir Džiul­je­ta“, pra­bi­lęs apie ty­ros mei­lės ir ak­los ne­apy­kan­tos pa­sek­mes, Ka­li­ning­ra­do tea­tro sce­no­je įga­vo nau­jų sim­bo­lių ir fi­lo­so­fi­nių pra­smių.

ES da­li­nai fi­nan­suo­ja­ma­me pro­jek­te da­ly­va­vo trys kai­my­ni­nių ša­lių tea­trai: Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis tea­tras, A.Sew­ru­ko dra­mos tea­tras El­bin­ge (Len­ki­ja) bei Ka­li­ning­ra­do sri­ties dra­mos tea­tras. Tri­kal­bia­me spek­tak­ly­je „Ro­meo ir Džiul­je­ta“ sa­vo gim­tą­ja kal­ba vie­nu me­tu vai­di­no po 20 ak­to­rių iš kiek­vie­nos ša­lies. Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio tea­tro ar­tis­tų gre­tas pa­pil­dė ir Ro­meo vaid­me­nį pro­jek­te su­kū­rė dai­li­nin­kas Je­ro­ni­mas Mi­lius.

Tarp­tau­ti­nio pro­jek­to ini­cia­to­rius ir pa­grin­di­nis re­ži­sie­rius Mi­ros­la­was Sied­le­ris pri­si­pa­ži­no, jog min­tis im­tis bū­tent W.Sha­kes­pea­re­‘o gi­mė ne­at­si­tik­ti­nai: „Ro­meo ir Džiul­je­ta“ tam bu­vo ko­ne par­an­kiau­sias kū­ri­nys. Ja­me ga­li­ma iš­skir­ti tris vaid­me­nų gru­pes – Ka­pu­le­čiai – Mon­te­kiai – Ku­ni­gaikš­tis, vie­nuo­liai ir vais­ti­nin­kė – ir į kiek­vie­ną jų įtrauk­ti vis ki­tą ak­to­rių tru­pę.“

Pa­sak M.Sied­le­rio, prieš ke­le­tą šimt­me­čių su­kur­ta is­to­ri­ja apie ty­rą nuo­sta­bią mei­lę ir ak­lą apie ne­apy­kan­tą šian­dien Ka­li­ning­ra­do sce­no­je įga­vo nau­ją fi­lo­so­fi­nę pra­smę.

„Ži­no­me, kuo vis­kas bai­gė­si – dvie­jų jau­nuo­lių mir­ti­mi. Kū­ri­nio pa­bai­go­je Mon­te­kiai ir Ka­pu­le­čiai spau­džia vie­ni ki­tiems ran­kas. Tik ar ne per vė­lu tai da­ry­ti, kuo­met vai­kai jau ka­puo­se?“, - svars­tė M.Sied­le­ris.

 

Vi­sus me­tus tru­kęs pro­jek­tas, anot jo ini­cia­to­riaus, be tie­sio­gi­nės, tea­tri­nės, tu­rė­jo ir ki­tą mi­si­ją – vie­niems ki­tus iš nau­jo pa­žin­ti. „Len­kai, lie­tu­viai, ru­sai pa­iniuo­se is­to­ri­jos vin­giuo­se yra bu­vę ir drau­gai, ir ne­su­tai­ko­mi prieš­ai. Ne pa­slap­tis, jog kai ku­rie žmo­nės prieš­iš­kas nuo­sta­tas ki­tų tau­tų at­žvil­giu yra iš­lai­kę iki šiol, - dės­tė re­ži­sie­rius. – Ti­kiu, jog šis pro­jek­tas pa­dė­jo su­ži­no­ti, ko­kie žmo­nės iš tie­sų yra mū­sų ar­ti­miau­si kai­my­nai, ir ma­nau, jog at­si­ra­do nau­ji ry­šiai tarp žmo­nių. Tai vi­sų svar­biau­sia.“

Uni­ka­lų tri­kal­bį dra­mos spek­tak­lį pa­sta­tė re­ži­sie­riai Mi­ros­la­was Sied­le­ris (Len­ki­ja), Mi­chai­las Ab­ra­mo­vi­čius Sa­le­sas (Ru­si­ja) bei lie­tu­viai Rū­ta Bu­ni­ky­tė ir Ra­mū­nas Kaub­rys. Spek­tak­lio sce­nog­ra­fi­ją su­kū­rė ru­sų dai­li­nin­kas Eu­ge­ni­jus Bol­dy­re­vas, kos­tiu­mus – Tat­ja­na Sta­ri­ko­va (Ru­si­ja). Spek­tak­lio cho­reog­ra­fi­jos au­to­rius – len­kas To­ma­šas Tvor­kovs­kis, fech­ta­vi­mo­si sce­nų – Li­nas Zu­bė (Lie­tu­va), mu­zi­ką su­kū­rė kom­po­zi­to­rius Bo­les­lo­vas Ravs­kis (Len­ki­ja).

Tarp­tau­ti­nio pro­jek­to me­tu tri­jo­se ša­ly­se kai­my­nė­se W. Sha­kes­pea­re­‘o tra­ge­di­ja „Ro­meo ir Džiul­je­ta“ pub­li­kai bu­vo par­ody­ta 15 kar­tų – po 5 kiek­vie­na­me iš tea­trų. Juos pub­li­ka ga­lė­jo ste­bė­ti ne­mo­ka­mai.

Bai­gia­mie­ji pro­jek­to spek­tak­liai Ka­li­ning­ra­do sri­ties dra­mos tea­tro sce­no­je pa­žy­mė­jo ir pje­sės au­to­riaus W.Sha­kes­pea­re­‘o 450-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes.