Kalba:   LT   EN
   
Steigėjas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
Lietuvos kultūros taryba
Rėmėjai
Klaipėdos nafta
Albright Lietuva
UAB „Stemma Group“
Partneriai
Klaipėdos miesto savivaldybė
Laisvu stiliumi
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
OWEXX
Informaciniai partneriai
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Bilietus platina
TIKETA
Mūsų Facebook puslapis
Apsilankykite
« 2018 Sausis »
PAT KPn ŠS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Afiša

Spektaklių paieška
Anonsas el. paštu
Klaipėdos muzikiniame teatre – jaunyste infekuotas „Vienos kraujas“
2014-05-15

Tea­tro se­zo­no pa­bai­gai grįž­tan­tis prie pa­sau­li­nės mu­zi­kos kla­si­kos, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis tea­tras žiū­ro­vus kvie­čia į J. Straus­so ope­re­tės „Vie­nos krau­jas“ at­nau­ji­ni­mo prem­je­rą. Pa­si­pil­dęs vi­su bū­riu jau­nų­jų at­li­kė­jų, spek­tak­lis klai­pė­die­čiams dar šį se­zo­ną bus par­ody­tas du­kart – ge­gu­žės 17 ir 20 die­no­mis.


„My­lė­ki­me – ne­ka­riau­ki­me“ – ra­gi­no Vie­nos kong­re­so, 1814 m. ru­de­nį vie­ni­ju­sio Eu­ro­pą, da­ly­viai. Šis kvie­ti­mas ta­po vir­tuo­ziš­kos J. Straus­so ope­re­tės „Vie­nos krau­jas“, per­ga­lin­gai ap­ke­lia­vu­sios vi­są pa­sau­lį, kre­do.

„Vi­sos šią is­to­ri­ją api­py­nu­sios ais­tros, si­tua­ci­jos, emo­ci­jos, kong­re­so, ta­pu­sio di­džiau­siu Vie­nos įvy­kiu, sa­vas­tis ir yra „Vie­nos krau­jas“, – sa­kė spek­tak­lio re­ži­sie­rius R. Kaub­rys. – Spek­tak­ly­je sklei­džia­si vy­ro ir mo­ters san­ty­kių at­spal­viai. Juo­se yra kon­tras­tų ir prieš­ta­rin­gu­mo, iliu­zi­nių vil­čių ir sva­jo­nių – žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je jos su­ksis ir svai­gins val­so rit­mu.“

„Vie­nos krau­jas“ pa­pil­dė ir tea­tro ren­gia­mo Jau­nų­jų ta­len­tų fes­ti­va­lio prog­ra­mą – ge­gu­žės 20 d. spek­tak­ly­je pa­si­ro­dys vo­ka­lo stu­den­tai, jau­nie­ji tea­tro so­lis­tai: Au­ri­mas Rau­li­na­vi­čius, Jus­tas Kirs­tu­kas, Bea­ta Ig­na­ta­vi­čiū­tė, Ju­di­ta But­ky­tė-Ko­mo­vie­nė, Gab­rie­lė Jo­cai­tė, Ta­das Ja­kas ir ki­ti.

Anot vie­ną pa­grin­di­nių vaid­me­nų at­nau­jin­ta­me spek­tak­ly­je su­kū­ru­sio Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos ma­gis­tran­to Jus­to Kirs­tu­ko, šis „Vie­nos krau­jas“ ženk­liai skir­tis nuo ki­tų iki šiol ma­ty­tų. „Ma­nau, kad žiū­ro­vai ne­liks abe­jin­gi mū­sų jau­nat­viš­ku­mui ir ne­su­vai­din­tam nuo­šir­du­mui, ku­rio kar­tais pri­trūks­ta pa­ty­ru­siems sce­nos gran­dams“, – sa­kė sos­ti­nė­je stu­di­juo­jan­tis 26 me­tų ba­ri­to­nas.

Pa­sak jau­no­jo at­li­kė­jo, leng­va­bū­de sce­nos vi­lio­ke va­di­na­ma ope­re­tė anaip­tol nė­ra leng­vas mu­zi­kos žan­ras. „Tai dai­na­vi­mas, šo­kis ir dra­ma vie­na­me. Ma­ža to, bū­tent J. Straus­so ope­re­tė­se so­lis­tams ti­krai yra ką veik­ti – jo­se ypa­tin­gai aukš­tos tiek ba­ri­to­no, tiek sop­ra­nų par­ti­jos“, – ti­ki­no J. Kirs­tu­kas, LNOBT mi­man­so ar­tis­tas, jau tu­rin­tis vaid­me­nų Bal­ti­jos ka­me­ri­nia­me ope­ros tea­tre, dai­nuo­jan­tis an­samb­liuo­se „Vil­niaus mies­to ope­ros“ spek­tak­lių pa­sta­ty­muo­se.

Su kla­si­ki­niu vei­ka­lu pir­mą­kart su­si­dū­ru­si Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to stu­den­tė ir tea­tro so­lis­tė Bea­ta Ig­na­ta­vi­čiū­tė pa­sa­ko­jo „Vie­nos krau­jy­je“ be vo­ka­li­nių spren­du­si ir nau­jas ak­to­ri­nes už­duo­tis.

„Spek­tak­ly­je žai­džia­me san­ty­kiais, to­dėl kiek­vie­nas ga­li­me pri­tai­ky­ti ir sa­vo pa­tir­tį, ko­kia ji be­bū­tų. „Vie­nos krau­jo“ siu­že­tas nė­ra pre­ten­zin­gas, pri­me­nan­tis į tea­tro sce­ną per­kel­tą mui­lo ope­rą, ku­rio­je vis­kas kiek hi­per­tro­fuo­ta. Ne­pai­sant to, žiū­ro­vams tai – sma­gi pra­mo­ga, su­tei­kian­ti pro­gą ke­le­tą va­lan­dų „sirg­ti“ už sa­vo fa­vo­ri­tą ir lauk­ti lai­min­gos įvy­kių at­omaz­gos“, – ma­no jau­no­ji gra­fie­nė Gab­rie­lė Ced­lau.

J. Straus­so ope­re­tės „Vie­nos krau­jas“ fa­bu­lo­je par­odi­juo­ja­mi is­to­ri­nio Vie­nos kong­re­so įvy­kiai, at­ve­ria­mi pi­kan­tiš­ki kong­res­me­nų gy­ve­ni­mo už­ku­li­siai, ku­riuo­se – flir­tas, mo­te­rys, mei­lė ir ma­lo­nu­mai.

Klai­pė­dos mu­zi­ki­nia­me tea­tre „Vie­nos krau­ją“ 2008 m. pir­mą­kart pa­sta­tė di­ri­gen­tas S. Do­mar­kas, re­ži­sie­rius R. Kaub­rys, sce­nog­ra­fas A. Ši­mo­nis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė J. Rim­ku­tė bei cho­reog­ra­fas A. Liš­kaus­kas – kū­ry­bi­nė ko­man­da, šiuo­kart pri­sta­tan­ti ir ope­re­tės at­nau­ji­ni­mą.

Ge­gu­žės 20 d. J. Straus­so ope­re­te „Vie­nos krau­jas“ star­tuo­jan­tis Jau­nų­jų ta­len­tų fes­ti­va­lis uos­ta­mies­čio Mu­zi­ki­nia­me tea­tre tę­sis iki pat ge­gu­žės 31 d. Ja­me žiū­ro­vų lauks edu­ka­ci­nės prog­ra­mos „Šo­kio ta­len­tų dirb­tu­vės“ me­tu su­kur­tas šo­kio spek­tak­lis vai­kams „Pe­le­nė“ pa­gal S. Pro­kof­je­vo mu­zi­ką, ta­len­tin­giau­sių Klai­pė­dos mies­to jau­nų­jų mu­zi­kų kon­cer­tas su sim­fo­ni­niu or­kes­tru bei ki­ti ren­gi­niai.