Kalba:   LT   EN
   
Steigėjas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
Lietuvos kultūros taryba
Rėmėjai
Klaipėdos nafta
Albright Lietuva
UAB „Stemma Group“
Partneriai
Klaipėdos miesto savivaldybė
Laisvu stiliumi
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
OWEXX
Informaciniai partneriai
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Bilietus platina
TIKETA
Mūsų Facebook puslapis
Apsilankykite
« 2018 Sausis »
PAT KPn ŠS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Afiša

Spektaklių paieška
Anonsas el. paštu
Orkestro dirigentų ieškojo ir prekybos centre
2014-08-18

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pa­jū­rio gy­ven­to­jai bei poil­siau­to­jai tu­rė­jo uni­ka­lią ga­li­my­bę aki­mir­kai tap­ti pro­fe­sio­na­laus or­kes­tro di­ri­gen­tais. In­te­rak­ty­vią ak­ci­ją „Di­ri­guok mums“ Ni­dos ir Klai­pė­dos vie­šo­sio­se erd­vė­se su­ren­gė Klai­pė­dos vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis tea­tras.

Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, toks eks­pe­ri­men­tas Lie­tu­vo­je pir­ma­sis. „Tea­tras ak­ty­viai ieš­ko di­ri­gen­tų. Kas ži­no, gal­būt ne­atras­ti ta­len­tai vi­sai ša­lia mū­sų. Štai ir mė­gi­nam jų ieš­ko­ti reng­da­mi di­ri­gen­tų at­ran­kas tie­siog gat­vė­je ar pre­ky­bos cen­tre“, - šyp­so­da­ma­si apie ak­ci­ją pa­sa­ko­jo uos­ta­mies­čio Mu­zi­ki­nio tea­tro va­do­vo pa­va­duo­to­ja Edi­ta Lu­bic­kai­tė.

Šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę ak­ci­ja „Di­ri­guok mums“ vy­ko cen­tri­nė­je Ni­dos aikš­tė­je, sek­ma­die­nį – Klai­pė­do­je, pre­ky­bos cen­tre „A­kro­po­lis“.

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio tea­tro sim­fo­ni­nio or­kes­tro sty­gi­nių gru­pė „di­ri­gen­tų pa­ieš­kai“ bu­vo par­uo­šu­si ži­no­mas W. A. Mo­zar­to bei J. Straus­so kū­ri­nių iš­trau­kas. Ni­do­je ir Klai­pė­do­je sto­ti prie di­ri­gen­to pul­to pa­no­ro dau­giau kaip dvi de­šim­tys vai­kų, pa­aug­lių ir bran­daus am­žiaus žmo­nių. Tarp ak­ci­jos da­ly­vių at­si­ra­do ir no­rin­čių pa­dai­nuo­ti or­kes­trui pri­ta­riant.

„La­bai ma­lo­nu ma­ty­ti ir jaus­ti, jog or­kes­tras iš tie­sų į ta­ve rea­guo­ja. Mėgs­tu kla­si­ki­nę mu­zi­ką, daž­nai jos klau­sau­si, to­dėl ir šio­je ak­ci­jo­je su­da­ly­vau­ti bu­vo įdo­mu. At­vy­kau čia spe­cia­liai, ne­su at­si­tik­ti­nis pra­ei­vis“, - sa­kė Klai­pė­dos „Ą­žuo­ly­no“ gim­na­zi­jos moks­lei­vis Gil­ber­tas Umb­ra­žū­nas. Pen­kio­lik­me­tis vai­ki­nas ke­lis me­tus iš ei­lės yra ta­pęs moks­lo ir ži­nių vik­to­ri­nos „Tūks­tant­me­čio vai­kai“ nu­ga­lė­to­ju.

„Ak­ci­ja nu­ste­bi­no, to­kių da­ly­kų pre­ky­bos cen­tre kas­dien ne­pa­ma­ty­si. Man la­bai pa­tin­ka kla­si­ki­nė mu­zi­ka, to­dėl il­gai ne­dve­jo­jau, - pri­si­pa­ži­no Ro­ber­ta Bal­čiū­tė, uos­ta­mies­čio jau­ni­mo gru­pės „Ner­vas“ na­rė. – Jaus­mas sto­vint prieš or­kes­trą ne­pa­kar­to­ja­mas: tai ir at­sa­ko­my­bė, ir kar­tu di­de­lis ma­lo­nu­mas.“

Pa­sak „Di­ri­guok mums“ or­ga­ni­za­to­rės Edi­tos Lu­bic­kai­tės, nors pa­sau­ly­je to­kios ak­ci­jos ti­krai ne nau­jie­na, Lie­tu­vo­je jos vis dar ste­bi­na ir ža­vi. „No­rė­jo­me pa­do­va­no­ti pra­ei­viams ne tik pra­mo­gą, ne­ti­kė­tu­mą, bet at­lik­ti ir švie­tė­jiš­ką mi­si­ją. Juk dau­ge­lis nė ne­su­si­mąs­to, kaip at­li­kė­jas jau­čia­si sce­no­je, kuo­met be sa­vo pro­fe­si­nės meis­trys­tės de­mons­tra­vi­mo pri­va­lo iš­ma­ny­ti psi­cho­lo­gi­nių bar­je­rų niuan­sus, kū­ry­bi­nės ener­ge­ti­kos su­bti­ly­bes“, - ti­ki­no pa­šne­ko­vė.